sjöstad

Här kan du få information om tidigare arbeten  –
Ny transformatorstation i Anneberg

2014-04-08 Vi påbörjar snart arbetet med att montera ställverksstål och apparater. På arbetsplatsen kommer då fler lyftkranar och maskiner att arbeta under perioden april fram till semestrarna. Detta är inte några bullrande arbeten men kan höras ändå.

På en sträcka av ca 30 meter har vi upptäckt att det finns risk att det återstår berg. Entreprenören bedömer att det går att få loss detta med hjälp av ”hydraulknackning” monterad på grävmaskin. Skulle det trots allt behövas sprängning blir det mycket försiktig sådan. Entreprenören är tillsagd att borrning och knackning bara får ske under normal arbetstid måndag-fredag under april eller maj.

2014-02-25 Just nu arbetar vi med att göra färdigt den designade manöverbyggnaden både utvändigt och invändigt. Arbete pågår också med att få de olika komponenterna på på plats på stationsområdet. Detta arbete pågår året ut.   Ett trästaket byggs runt anläggningen, det ingår i den designade utformningen.

2013-09-11 Under helgen den 14-15 september kommer arbete att pågå mellan klockan 07-17 för att återfylla det så kallade ändavslutet (markkabeln som kommer in i stationen) inne i Anneberg station med sand och grus.  Det görs med tre maskiner samt packa massorna var 50:e centimeter med en 500kg vibrator. Detta är det sista som görs i Anneberg station när det gäller återfyllning av markkabelschaktet. Arbetet utförs av Äppelbo Väg AB.

2013-07-17 Den första av de två transformatorerna till den nya transformatorstationen i Anneberg levereras nattetid nu under helgen.  En specialtransport tar transformatorn landvägen till Danderyd från en omlastningsstation i Rotebro.  Transformatorn placeras på plats under natten till måndagen den 22 juli. Arbeten pågår under morgonen och förmiddagen den 22a för att ställa den på sitt fundament i Anneberg. Film som visar transformatortransporten sommaren 2013 (youtube) Film som visar transformatortransporten sommaren 2013 (wmw-fil, 75 MB)

2013-05-03 Under vecka 23 kommer entreprenören Sveab att börja gräva för att kunna ansluta markkablarna från Rinkebyskogen till transformatorstationen i Anneberg.  Körplåtar kommer läggas över kabeldiket så att framkomligheten inte hindras för fotgängare/cyklister.

2013-03-26 Just nu arbetar vi med grundläggningen av transformatorstationens manöverbyggnad och de betonggropar där transformatorerna ska stå.  Manöverbyggnaden blir klar i höst. Transformatorerna (två stora och en mindre) kommer på plats i slutet av juli/början av augusti.  De två stora transformatorerna väger 330 ton vardera när de transporteras hit med tåg och lastbil från Ludvika där de har tillverkats. Vikten på plats blir 454 ton så det är rejäla fundament som ska till för att hålla dem på plats.

2012-11-06
Entreprenörerna Alstrom och Byggillet kommer att färdigställa fundament för själva transformatorstationen vilket är nästa fas för detta projekt.  Fundamentsarbetet innebär spikande av formar för gjutfundament och betongbilar som ska lasta av betong.  Stängsel ska också sättas upp för att avskärma området.   Arbeten kommer att utföras under tidsspannet kl 06-19 vardagar.

2012-10-10
I slutet av vecka 41 (10-12 oktober) planeras gång- och cykelvägen att vara asfalterad.

2012-08-22
Under resten av augusti och under september fortsätter återfyllningen bakom de höga stödmurarna. Under september kommer också stängslet mot gång o cykelvägen samt mot berget att monteras. Dessutom pågår nedläggning av dräneringsledningar på den planerade ytan. Under september görs också förstärkningar av berget med borrningar och fastsättning av bergbultar.  Senare under hösten påbörjas arbetet med stationsbyggnadens fundament och kabelkanaler.

2012-07-26 Anneberg
Arbetet med stödmuren mot berget och mot gång- och cykelvägen pågår för fullt och avslutas denna vecka.  På lördag och i nästa vecka kommer arbetsplatsen att städas av och formmaterial m.m. att köras bort.

2012-04-02 Anneberg
Arbetet med att spränga berg och krossa detta på plats pågår för fullt.  Sprängningarna pågår maj ut och krossningen hela juni.  Under maj – augusti byggs en stödmur upp mot gång- och cykelvägen.

Entreprenören Sveab krossar material från sprängningarna på plats med en så kallad primärkross som kan användas till andra anläggningsprojekt i närheten.  På så sätt minskas miljöbelastningen genom att stenkrosset inte behöver fraktas långa vägar.

Tillgängligheten på gång- och cykelvägen kommer inte att påverkas av arbetena. Däremot flyttas den tillfälligt medan arbetena med transformatorstationen pågår.