Bakgrund och syfte

Mellan station Gullarängen och station Ekudden planerar Vattenfall för en ny 130 kV ledning. Syftet med den nya 130 kV kraftledningen är att förstärka nätet som försörjer Huddinge och till viss del Tyresö kommun med el. Den nya ledningen kommer att ersätta den befintliga 70 kV ledningen mellan Älvsjö och Gullarängen. Genom att bygga en 130 kV ledning med anslutning till en 400 kV station (Ekudden), istället för en 70 kV ledning med anslutning till en 220 kV station (Älvsjö), erhålls både högre kapacitet på ledningen och högre kapacitet på matningen till ledningen.

Sambyggnad med Svenska kraftnäts nya 400 kV ledningen Snösätra – Ekudden är ett alternativ för den nya ledningen. Ett första samråd kring alternativt stråk genomfördes under juni-juli 2015.

Nästa steg

Samråd kring valt utbyggnadsförslag pågår fram till 18 augusti 2016. Mer information finns på vattenfalleldistribution.se/samrad.

Inkomna synpunkter och information under samrådet är ett viktigt underlag inför framtagandet av en miljökonsekvensbeskrivning (MKB) och koncessionsansökan, vilket kommer ske under hösten.