Bakgrund och syfte

Den befintliga 70 kV-luftledning som idag hänger i samma stolpar som Svenska kraftnäts 220 kV-ledning på en sträcka av ca. 3 km, mellan station Gullarängen och en vinkelstolpe vid Holmenstorp, ska ersättas med en separat ledning. Detta för att möjliggöra Svenska kraftnäts projekt Snösätra – Ekudden och Vattenfalls projekt Gullarängen – Ekudden. Den nya ledningen kommer att byggas som en 130 kV-ledning men drivs inledningsvis med 70 kV. Vattenfall planerar för en successiv ombyggnad av regionnätet i Storstockholm till 130 kV för att framtidssäkra elnätet.

Ett första samråd kring två alternativa ledningsstråk genomfördes under maj-juli 2015. Utifrån inkomna synpunkter under samrådet och genomförd stråkanalys valde Vattenfall att arbeta vidare med stråkalternativ A som innebär markförlagd ledning längs med Ågestavägen. Ett andra samråd kring alternativa kabelsträckningar för stråk A genomfördes under november-december 2015.

Nästa steg

Inkomna synpunkter och information under samrådet har utgjort ett viktigt underlag vid valet av utbyggnadsförslag. Vattenfall skickade in en ansökan om koncession (tillstånd) för den valda kabelsträckningen i april 2016 och förväntas få ett beslut under slutet av 2017. Projektet beräknas i sin helhet att vara klart i slutet av 2019.