NACKA

Ny elförbindelse till Värmdö klar

För att möta den kraftigt ökade elförbrukningen på Värmdö och Farstalandet har en ny mark- och sjökabel samt en ny transformatorstation byggts under 2011.  Den nya förbindelsen är i drift sedan januari 2012.

Vad händer mer i kommunen?
Vattenfalls 70 kV luftledning som går över nordspetsen på Sicklaön och Skurusundet till Björknässidan kommer att rivas, men tidigast 2019. Luftledningen ska ersättas av en sjökabel mellan Högberga på Lidingö och Telegrafberget på Ormingesidan. Från Telegrafberget blir det en markkabel som även ersätter den 70 kV luftledning som går mellan Björknäs och Myrsjön. Samråd kring planerad mark- och sjökabelförläggning genomfördes under 2013 och koncessionsansökan skickades in under våren 2014. Energimarknadsinspektionen har avvisat ansökan med motiveringen bristande samråd. Vattenfall har överklagat avvisningen till mark- och miljödomstolen.

Koncessionsansökan återremitterad
Efter dom i Mark- och Miljööverdomstolen återremitterades koncessionsansökan till Energimarknadsinspektionen (Ei) för handläggning. Yttranden från berörda intressenter har bemötts av Vattenfall Eldistribution och handläggs nu av Ei för beslut angående koncessionen.

 


Nacka_Värmdö_Lidingö_webb bild2_150814

Ladda ner större karta som PDF