sjöstad

Här kan du läsa om tidigare arbeten i projektet City Link etapp 1

2013-10-03 Under oktober, innan skogsavverkningen för markkabeln i Rösjöskogen, sätter vi upp informationskartor med brevlådor vid de gröna entréerna till Rösjöskogen.  Rösjöskogen kommer att påverkas när vi bygger oss vidare norrut mot Fjäturen.  Vi följer även här befintliga spår och stigar för att minska behovet att avverka skog.  Elljusspåret runt Mörtsjön kommer att kunna användas som vanligt.  Övriga spår kommer att få annan sträckning under byggtiden.  Exakt hur vi löser framkomligheten är inte klart utan här kommer vi att ha en dialog med både kommunens spåransvariga och Täby orienteringsklubb. Kabeldikena kommer man att kunna passera på strategiska ställen.  Hela sträckan från Rösjöängen norrut mot Fjäturen kommer att stängslas efter skogsavverkningen.  Grävningen av markkschakten kommer att pågå hela 2014 i olika etapper.

2013-09-23 Vårt arbete med att lägga ner markkabel i Rinkebyskogen börjar bli klart.  All sprängning för kabelschakten fram mot Rösjöängen är nu klar och tre av årets fyra markkabelsträckor är färdiga.  Nedläggningen av kabel längs den sista sträckan vid Kärrdal och Sjöberg bort mot Rösjöängen påbörjas vecka 41 (7 oktober – 11 oktober).  Den första delen från Anneberg och norrut återfylls nu och återställs tillsammans med en ekolog från Danderyds kommun. Ungefär var 800 meter finns en skarvplats och arbetet med att skarva kablarna tar cirka 4 veckor per skarvplats. Dessa så kallade skarvgropar återfylls löpande vartefter skarvningen är klar.

Skogsavverkningen för sista delen av markkabeln upp till Fjäturen görs i oktober/november 2013.  Därefter påbörjas grävningen av markschakt.  Första sträckan som grävs kommer att vara den längst norrut, därefter tar vi de sträckor som passerar Rösjöbadet.  Vid Rösjöbadet ska arbetena vara klara till efter midsommar 2014.

2013-08-20 Just nu pågår sprängning längs kabelschaktet vid Sjöberg och Kärrdal.  Detta arbete kommer att pågå fram till månadsskiftet september/oktober i år.  Därefter läggs markkabeln ut och kabeldiket kommer att fyllas igen.

Stenhögen som nu ligger i slutet av Eneby skogsväg intill entreprenören Sveabs etablering kommer att krossas på plats under september månad 2013.  Det krossade materialet används sedan i bygget.  Det som blir kvar av stenhögen fraktas bort hösten 2014 när allt arbete med kabeln är klart.

Övriga sprängstenshögar som ligger längs schaktet kommer i den mån det går att användas för återfyllning. Överskottsmaterial och sprängsten som inte lämpar sig för återfyllning kommer antingen att transporteras bort eller krossas för återanvändning vid tex byggnation av tillfartsvägar. På några ställen har stenbumlingar lagts åt sidan. Dessa kommer ställas tillbaka när arbetsområdet är återställt i närheten av ursprunglig placering, dock inte ovanpå kabelschakten.

Återställningen av kabelschaktet från Anneberg i Danderyd genom Rinkebyskogen bort mot Lomvägen startar i slutet av augusti och beräknas bli klart i början av december 2013.  Därefter kan skidspår förläggas längs denna sträcka fram till Rösjöängen.

2013-06-13
Ratel, som är den entreprenör som lägger markkablarna, har börjat lägga ut dem från Anneberg och 1200 meter in i Rinkebyskogen.  Arbetet pågår inom arbetsområdet även under helgen den 15-16 juni.  Arbetet med att lägga kablarna denna sträcka beräknas ta cirka 2 veckor dvs fram till midsommar.

2013-05-03
Under vecka 23 kommer entreprenören Sveab att börja gräva för att kunna ansluta markkablarna från Rinkebyskogen till transformatorstationen i Anneberg.  Körplåtar kommer läggas över kabeldiket så att framkomligheten inte hindras för fotgängare/cyklister.

2013-05-07
Under torsdag den 9 maj fram till lördag den 11 maj kommer Sveab att köra med maskiner i Rinkebyskogen. De kommer att lägga ut sand i kabelschakten för att förbereda för kablarna. Sveab meddelar också att ett par sprängningar kommer att äga rum på fredagen den 10 maj för att spränga bort berg.

2013-03-14
Skogsavverkningen från Hagby till Fjäturen pågår just nu och pågår fram till i april.  Den röjda ledningsgatan blir cirka 44 meter.  Vid varje stolpe kommer marken att grävs upp för att vi ska kunna gjuta fundament för stolparna.  Arbetsområdet är cirka 20×20 meter runt stolpplatsen. Avståndet mellan stolparna är normalt 250-300 meter.  På den aktuella sträckan kommer det att finnas 15 stolpplatser.

2013-02-20
Skogsavverkningen i Rinkebyskogen startar vecka 9 och pågår under mars.   Därefter startar schaktningen för markkabeln i Rinkebyskogen. Avverkningen i Rösjöskogen sker först i oktober och november 2013.

Den entreprenör som Svenska Kraftnät anlitar för arbetet i Rinkeby- och Rösjöskogen är Sveab. Sveab kommer att ha sin etablering där Eneby skogsväg slutar mot Rösjön.