Hagby – Anneberg

Den första sträckan av City Link mellan transformatorstationerna i Hagby till en ny terminalstation vid Fjäturen i Täby planeras  som en luftledning. Därifrån grävs ledningen ner i marken och går genom Rösjö- och Rinkebyskogen till en ny transformatorstation i Anneberg, Danderyd. För denna del av City Link har vi nu tillstånd av regeringen att bygga ledningen.

Ladda ner större karta som pdf


Pågående arbeten

2014-11-13
Etapp 1 av City Link närmar sig nu projektslut men förbindelsen kan inte tas i drift förrän arbeten med några andra projekt inom Stockholms Ström blir klara.  Drifttagningen beräknas till  mitten av 2016 och först under vinterhalvåret 2016/2017 kommer den gamla ledningen mellan Hagby och Danderyd över Skarpäng och Enebyberg att kunna rivas.

Den nya luftledningen från stamnätsstationen i Hagby har fått två designstolpar där ledningen korsar Norrortsleden.  Namnet på stolparna är Yggdrasil (asagudarnas världsträd) och knyter an till bygdens rika vikingahistoria.   I Fjäturen finns en terminalstation där luftledningen övergår i markkabel.

Återställningen av hela markkabelsträckan från Fjäturen till Anneberg är nu också så gott som klar. Syn med Danderyds och Täby kommun och slutbesiktning för hela sträckan är gjord och entreprenören jobbar med att åtgärda de anmärkningar som noterats. Entreprenören Sveabs etablering vid Eneby skogsväg kommer att vara kvar till i januari 2016 och entreprenören ansvarar sedan för återställningen av platsen.

Förutom återställning av mark och motionsspår, förstärkning av utvalda stigar och utplacering av stenar och död ved har Svenska kraftnät i det här projektet bekostat ett antal kompensationsåtgärder med anledning av den stora påverkan på både friluftsliv och naturvärde som projektet har haft. Vid Fjätursängen byggs ett vindskydd med eldstad, vi har anlagt motionsspår, bitvis utvidgat Fjätursbäcken, byggt en bro över bäcken och planterat tre skoglindar. Vi har också räddat ett antal hasselbuskar genom att helt enkelt gräva upp dem och plantera om dem i närheten av arbetsområdet. Dessutom har vi bekostat harvning och frösådd av Fjätursängen. Öster om Mörtsjön har granar inom ett naturminne avverkats och i Danderyd har en kantavverkning genomförts för att skapa ett mer varierat bryn i ledningsgatan. I Danderyd har också ett antal våtmarksåtgärder genomförts. Åtgärderna har gjorts i samråd med berörda kommuner.

2014-09-09
Vi jobbar nu med återställningen av hela markkabelsträckan från Fjäturen till Anneberg.  Slutbesiktning för hela sträckan görs i slutet av oktober.  Vid Fjätursängen kommer vi att bygga vindskydd med eldstad, vi har anlagt motionsspår, bitvis utvidgat Fjätursbäcken, byggt en bro över bäcken och planterat tre skogsalmar. Vi har också räddat ett antal hasselbuskar genom att helt enkelt gräva upp dem och plantera om dem i närheten av arbetsområdet. Dessutom har vi bekostat harvning och frösådd av Fjätursängen.Det sista ytlagret på motionsspåren i Rinkebyskogen, och nya spårmarkeringar färdigställts i enlighet med önskemål från Danderyds kommun (dvs fritidschefen och spåransvarig). Vi har syn med Danderyds kommun under vecka 37 då vi även kommer att diskutera milspårets sväng nedanför Lomvägen. Gröna milen och övriga spår  kommer att vara farbara inför skidsäsongen.

2014-06-16
Markkabelschaktet närmast Fjäturen är nu återställt. Kabeldragning pågår just nu på delsträckan vid Svalvägen, Skarpäng. Den beräknas pågå fram till midsommar. Vecka 29 till 31 är det byggsemester och den enda aktiviteten som då kommer att pågå längs markkabelsträckan är skarvningen av kablarna. På luftledningssträckan från Fjäturen och norrut monteras just nu de två designstolparna vid Norrortsleden.  De kommer att resas i början av juli.  Med början i augusti kommer sedan luftledningens linor att dras på stolparna.

2014-04-14
Vi jobbar nu med att lägga markkabel på de sträckor som är färdigschaktade. Så länge kablarna ligger synliga är det larmat i arbetsområdet under vardagar mellan klockan 18-06 och under helger.  Stöter vi på berg vid schaktningen kommer vi att behöva spränga bort det.  Alla spängningarna blir klara efter påsk.

Mörtsjöspåret har fått en tillfällig dragning där schakten tangerar det gamla spåret.  Efter att de tre grupperna med markkabel har lagts ut ska de skarvas ungefär var 700:e meter. Arbetet med skarvning av kablarna börjar i maj och beräknas vara klart i oktober. Där skarvning pågår/förbereds monteras vita skyddstält.

2014-01-22
Arbetet med att schakta för markkabeln från terminalstationen vid Fjäturen ner mot Fjätursängen har startat.  Allt berg är avtäckt och sprängning av berget kommer att börja vecka 5. Arbetet med att schakta upp sträckan från Lomvägen ner mot Rösjöängen bort mot åkern före Rösjön börjar också vecka 5.

Under februari kommer vi att arbeta med att utvidga vissa partier av Fjätursbäcken.

Arbetena med sträckorna i Rinkebyskogen är nu nästan klara och många har redan börjat använda motionsspåren. Det arbete som återstår ska vi försöka göra utan att störa skidspåret längs gröna milen.

Hela sträckan från Lomvägen till Fjäturen kommer att vara uppgrävd och stängslad före semestrarna. Passager över schaktet kommer att finnas på strategiska ställen.

2013-12-11
Från och med torsdag den 12 december och cirka en vecka framåt kommer överskottsberg från kabelschakten i Rinkebyskogen att krossas vid Sveabs etablering vid Rösjöängen. Krossmaterialet återanvänds på olika ställen i bygget.

2013-11-11
Skogsavverkningen pågår nu längs markkabelsträckan i Rösjöskogen.  Informationskartorna med brevlådor vid de gröna entréerna är lite försenade men sätts upp snarast. Den första sträckan som schaktas blir den från Fjäturen söderut till Fjätursängen.

2013-10-23
Vårt arbete med att lägga ner markkabel i Rinkebyskogen börjar bli klart.  Hela sträckan genom Rinkebyskogen fram till Kärrdal är nu återfylld. Den sista sträckan vid Kärrdal och Sjöberg bort mot Rösjöängen återfylls sista veckan i oktober.  Ungefär var 800 meter finns en skarvplats och arbetet med att skarva kablarna tar cirka 4 veckor per skarvplats.  Dessa så kallade skarvgropar återfylls löpande vartefter skarvningen blir klar. Vattenfall lägger ner en bit markkabel från Rinkebyskogen mot Sjöberg i Sollentuna.  Schaktningen för detta påbörjas i början av november.

2013-10-03
Under oktober, innan skogsavverkningen för markkabeln i Rösjöskogen, sätter vi upp informationskartor med brevlådor vid de gröna entréerna till Rösjöskogen.  Rösjöskogen kommer att påverkas när vi bygger oss vidare norrut mot Fjäturen.  Vi följer även här befintliga spår och stigar för att minska behovet att avverka skog.  Elljusspåret runt Mörtsjön kommer att kunna användas som vanligt.  Övriga spår kommer att få annan sträckning under byggtiden.  Exakt hur vi löser framkomligheten är inte klart utan här kommer vi att ha en dialog med både kommunens spåransvariga och Täby orienteringsklubb. Kabeldikena kommer man att kunna passera på strategiska ställen.  Hela sträckan från Rösjöängen norrut mot Fjäturen kommer att stängslas efter skogsavverkningen.  Grävningen av markkschakten kommer att pågå hela 2014 i olika etapper.

2013-09-23
Vårt arbete med att lägga ner markkabel i Rinkebyskogen börjar bli klart.  All sprängning för kabelschakten fram mot Rösjöängen är nu klar och tre av årets fyra markkabelsträckor är färdiga.  Nedläggningen av kabel längs den sista sträckan vid Kärrdal och Sjöberg bort mot Rösjöängen påbörjas vecka 41 (7 oktober – 11 oktober).  Den första delen från Anneberg och norrut återfylls nu och återställs tillsammans med en ekolog från Danderyds kommun. Ungefär var 800 meter finns en skarvplats och arbetet med att skarva kablarna tar cirka 4 veckor per skarvplats. Dessa så kallade skarvgropar återfylls löpande vartefter skarvningen är klar.

Skogsavverkningen för sista delen av markkabeln upp till Fjäturen görs i oktober/november 2013.  Därefter påbörjas grävningen av markschakt.  Första sträckan som grävs kommer att vara den längst norrut, därefter tar vi de sträckor som passerar Rösjöbadet.  Vid Rösjöbadet ska arbetena vara klara till efter midsommar 2014.

2013-08-20
Just nu pågår sprängning längs kabelschaktet vid Sjöberg och Kärrdal.  Detta arbete kommer att pågå fram till månadsskiftet september/oktober i år.  Därefter läggs markkabeln ut och kabeldiket kommer att fyllas igen.

Stenhögen som nu ligger i slutet av Eneby skogsväg intill entreprenören Sveabs etablering kommer att krossas på plats under september månad 2013.  Det krossade materialet används sedan i bygget.  Det som blir kvar av stenhögen fraktas bort hösten 2014 när allt arbete med kabeln är klart.

Övriga sprängstenshögar som ligger längs schaktet kommer i den mån det går att användas för återfyllning. Överskottsmaterial och sprängsten som inte lämpar sig för återfyllning kommer antingen att transporteras bort eller krossas för återanvändning vid tex byggnation av tillfartsvägar. På några ställen har stenbumlingar lagts åt sidan. Dessa kommer ställas tillbaka när arbetsområdet är återställt i närheten av ursprunglig placering, dock inte ovanpå kabelschakten.

Återställningen av kabelschaktet från Anneberg i Danderyd genom Rinkebyskogen bort mot Lomvägen startar i slutet av augusti och beräknas bli klart i början av december 2013.  Därefter kan skidspår förläggas längs denna sträcka fram till Rösjöängen.

Läs mer om tidigare arbeten


Relaterade dokument

Projektnytt nummer 2, daterat 2014-02-12
Alternativ spårdragning i Rösjöskogen under arbetet med markabeln
Projektnytt nummer 1 daterat 2013-04-16
Frågor och svar om bygget av etapp 1 av City Link


Kontakt

Irene Klee, kommunikatör
Svenska kraftnät, tfn 08-475 81 34
E-post: [email protected]