Frågor och svar

Vad är Stockholms Ström?

Svar: Det är ett projekt som genomförs för att förstärka och förnya elnätet i Stockholmsregionen.och som tryggar elförsörjning för en lång tid framöver. Vi bygger en helt ny nätstruktur. Stockholms Ström består av drygt femtio delprojekt och genomförs i ett samarbete mellan Svenska Kraftnät, Vattenfall och Fortum.

Har det varit dålig säkerhet förut?

Svar: Nej, elnätet har varit dimensionerat efter de kriterier som hittills har funnits för denna typ av elförsörjning. Nu finns behov av att ytterligare förbättra elförsörjningen till viktiga större städer.

Vilka är fördelarna med Stockholms Ström?

Svar: Förutom att du som bor i Stockholmsregionen får tryggare elleveranser, så blir det möjligt att riva 15 mil luftledningar och använda marken till annat.

Kommer man att bygga bostäder istället då?

Svar: Enligt våra bedömningar kommer cirka 10 % av marken som frigläggs kunna användas till bostäder om kommunerna så önskar. Varje kommun bestämmer själv vad de vill använda marken till.

Vad kommer resten att användas till?

Svar: Det är något som varje kommun får avgöra.



Hur ser tidplanen för Stockholms Ström ut?

Svar: Förhandlingar pågår med berörda kommuner. Vi räknar med att finansieringen blir klar under hösten 2009 och att det nya elnätet är färdigt år 2020. Vår tidplan är beroende av handläggningstiderna för de tillstånd vi behöver.

Hur mycket kommer det här att kosta?

Svar: Anläggningskostnaderna beräknas bli 4,6 miljarder kronor och projektet är samhällsekonomiskt lönsamt.

Hur finansieras utbyggnaderna i Stockholms Ström?

Svar: Svenska Kraftnät och elnätsföretagen Fortum och Vattenfall är skyldiga att förbättra och förstärka sina nät, men vi kan inte själva finansiera hela projektet Stockholms Ström. Därför förhandlar vi med kommunerna som äger marken där luftledningarna går. Kommunerna bidrar ekonomiskt i förhållande till det markvärde som frigörs när luftledningarna rivs. Kommunerna får i sin tur igen pengarna om de väljer att sälja den värdefulla marken.

Vad händer om kommunerna inte är med och betalar?

Svar: Då kommer vi inte att kunna genomföra alla delar av Stockholms Ström och inte riva 15 mil luftledningar. Delar av projektet, till exempel sträckan Nacka Gustavsberg, ingår i de normala utbyggnader som Svenska Kraftnät och Vattenfall kan finansiera genom nättariffen och kommer att genomföras.

Vad är CityLink?

Svar: Den viktigaste delen av Stockholms Ström blir den nya ledningen CityLink. Den binder samman norra och södra Stockholmsområdet från Hagby i Upplands Väsby till Ekudden i Haninge. Med en 400 kilovoltsring runt regionen och en ny tunnel under centrala Stockholm kan elen matas från flera håll. Det gör elleveransen mer tillförlitlig. När CityLink har byggts kan 15 mil luftledningar rivas.

Kommer CityLink att byggas som kabel i mark?

Svar: Första delen planerar vi att bygga som en ny 400 kilovoltsluftledning i ny sträckning och som markkabel fram till en ny station vid Danderyd. Från Danderyd till strax söder om Skanstull borras en ny tunnel där 400 kilovoltskabeln förläggs. Från Skanstull använder vi en befintlig tunnel och sedan blir det markkabel till Högdalen. Från Högdalen till Ekudden i Haninge kommer dagens dubbla 220 kilovoltsluftledning att byggas om till en 400 kilovoltsluftledning.

Kommer övriga luftledningar att ersättas med kablar i mark?

Svar: Den nya nätstrukturen i projektet Stockholms Ström medför att antalet luftledningar i regionen blir färre, men alla luftledningar i regionen kommer inte att rivas. Huvuddelen av de ledningar vi river när vi har byggt CityLink kommer inte att behöva ersättas med några nya ledningar.

I storstadsområden där avstånden är korta, bebyggelsen tät och markvärdena höga kan det vara ekonomiskt att ersätta luftledningarna med nedgrävda kablar. Marken som friläggs när luftledningarna rivs, totalt 15 mil, kan användas till annat. Utanför stadsområden bygger vi nya luftledningar. De är lättare att reparera och kostar betydligt mindre.

Har ni bestämt var de nya luftledningarna och kablarna ska gå?

Svar: Stockholms Ström består av ett femtiotal olika delprojekt, varav vi har påbörjat tio. Det återstår mycket arbete, men den första sträckan mellan Bromma och Kungsholmen är klar. Vi har sökt koncession (tillstånd) för sträckan Värtan Koltorp (Lidingö) och fått koncession för sträckorna Nacka Gustavsberg och Hägerstalund Beckomberga.Vi förbereder ansökan om koncession för sträckorna Hagby Danderyd, Danderyd Järva och Danderyd Ålkistan, Järva Beckomberga. Vi förbereder ansökan om bygglov för två nya transformatorstationer, en vid Anneberg i Danderyd och en söder om Skanstull. En förstudie finns för CityLinks tunnel på sträckan Danderyd Skanstull och vi avvaktar med det fortsatta planeringsarbetet till dess finansieringen är fastställd.

Vilka är nackdelarna med Stockholms Ström?

Svar: När allt är klart finns det bara fördelar, men när vi bygger kan det bli svårare att komma fram om du bor i ett område som berörs av projektet. På vissa sträckor leder vi om och begränsar trafiken under byggtiden. I en del områden kommer vi att behöva använda gång- och cykelvägar för att ta oss fram.