Nacka

En ny 220 kilovolt ledning mellan Nacka (Fisksätra) och Gustavsberg planeras. På större delen av sträckan läggs ledningen som sjökabel. Ledningen behövs dels för att förstärka matningen till Värmdö och dels för att skapa ytterligare en matning så att svåra fel inte leder till att elen uteblir.

Ledningen kommer att ingå i en 220 kilovolt förbindelse med sträckningen Värtan–Lidingö–Värmdö–Nacka. Delsträckan Lidingö (Koltorp) –Värmdö planeras på längre sikt.

På sikt behöver även Södertörns elförsörjning förstärkas med en ny 220 kilovolt ledning från Nacka till transformatorstationen Solberga i Haninge kommun.

Nacka – Gustavsberg

För att möta den kraftigt ökade elförbrukningen på Värmdö och Farstalandet krävs en kraftfullare elförsörjning till området än den befintliga. I februari 2009 beslutade Energimarknadsinspektionen att ge Svenska Kraftnät koncession (tillstånd) att bygga en ny 220 kilovolt ledning från en befintlig transformatorstation i Nacka vid Fisksätra. I planen ingår också en ny station i Gustavsberg vid Hålluddens trafikplats. Den nya ledningen dras som markkabel samt som sjökabel. Ärendet har dock inte ännu vunnit laga kraft, eftersom tre överklaganden har kommit in till regeringen för beslut.

Slagfält vid Skogsö funnet

Kraftledningen som planeras mellan Nacka och Gustavsberg kommer troligen att gå över den plats vid Skogsö där lämningar hittats efter slaget mot ryssarna vid Stäket 1719. En arkeologisk utredning av området kommer att göras. Mer information om Södra Stäket 1719 finns på Riksantikvarieämbetets hemsida: www.raa.se