sjöstad

NU BYGGER VI FRAMTIDENS ELNÄT

I takt med att Stockholm växer behöver vi förstärka och förnya regionens elnät för att säkra behovet av el i framtiden. Tillsammans med elnätsföretagen Vattenfall och Ellevio har affärsmyndigheten Svenska kraftnät därför föreslagit en helt ny struktur för Stockholms elnät: projektet Stockholms Ström. För att förverkliga detta behöver drygt femtio delprojekt genomföras. Tillsammans bygger vi nya stationer och elförbindelser. Den nya nätstrukturen och förstärkningarna innebär också att vissa befintliga luftledningar kan rivas.

Ytterligare förstärkningar av stamnätet för att upprätthålla driftsäkerheten

Eftersom Stockholm växer löpande behöver vi hela tiden se över elnätet för att trygga elförsörjningen. Idag ser Svenska kraftnät att stamnätet behöver förstärkas ytterligare väster om Stockholm genom projektet Storstockholm Väst. Det innebär att befintliga ledningar i Sigtuna, Upplands Väsby, Sollentuna, Järfälla och Stockholm ersätts med nya elförbindelser med högre spänningsnivå. Därmed kan fler bostäder, infrastruktur och större anläggningar byggas i Stockholmsområdet. Läs mer om Storstockholm Väst på www.svk.se.