NU BYGGER VI FRAMTIDENS ELNÄT

Stockholm växer. Om fyrtio år beräknas folkmängden ha ökat med cirka 30 procent. Det innebär drygt 2,5 miljoner människor som ska ta sig till och från jobb och skolor, promenera genom upplysta parker, värma upp sina hem, gå på bio, surfa på datorn med mera. Och ännu fler tunnelbanevagnar och serviceinrättningar som ska vara i gång dygnet runt. Med en växande befolkning, växer också behovet av el.

För att stockholmarnas vardag ska fungera även om tio, femtio och hundra år börjar vi bygga framtidens elnät redan nu. Under de kommande tio åren bygger vi ett nytt och bättre nät. Förutom att elförsörjningen tryggas för en lång tid framöver blir staden också lite vackrare. När luftledningar försvinner kan marken användas till annat värdefullt, till exempel rekreation eller bostäder.

Elnätet förnyas och förstärks

Elnätet i Stockholmsregionen har byggts ut successivt under hela 1900-talet. Hittills har det fungerat bra, men i takt med att Stockholm växer ökar också behovet av el. Därför vill vi skapa ett elnät som säkrar elförsörjningen i regionen för en lång tid framöver. Till lägsta möjliga kostnad. Och med minsta möjliga påverkan på omgivningen.

Ett samarbetsprojekt

Svenska Kraftnät har tillsammans med elnätsföretagen Vattenfall och Fortum föreslagit en helt ny struktur för Stockholms elnät, projektet Stockholms Ström. För att förverkliga detta behöver drygt femtio delprojekt genomföras. Det är nya markkablar, sjökablar, luftledningar, tunnlar och transformatorstationer. Projektet Stockholms Ström beräknas pågå i tio år.

Värdefull mark kan frigöras

I storstadsområden där avstånden är korta, bebyggelsen tät och markvärdena höga kan det vara ekonomiskt att ersätta luftledningarna med nedgrävda kablar. Marken som friläggs när luftledningarna rivs, totalt 15 mil, kan användas till annat. Utanför stadsområden bygger vi nya luftledningar. De är lättare att reparera och kostar betydligt mindre.

Förhandlingar med kommunerna

Svenska Kraftnät och elnätsföretagen är skyldiga att förbättra och förstärka sina nät. Men vi kan inte själva finansiera hela projektet Stockholms Ström. Därför förhandlar vi med kommunerna som äger marken där luftledningarna går. Kommunerna bidrar ekonomiskt i förhållande till det markvärde som frigörs när luftledningarna rivs. Kommunerna får i sin tur igen pengarna om de väljer att sälja den värdefulla marken.

CityLink – elens nya motorväg

Den viktigaste delen av Stockholms Ström blir den nya ledningen CityLink. Den binder samman norra och södra Stockholmsområdet från Hagby i Upplands Väsby till Ekudden i Haninge. Med en 400 kilovoltsring runt regionen och en ny tunnel under centrala Stockholm kan elen matas från flera håll. Det gör elleveransen mer tillförlitlig. När CityLink har byggts kan 15 mil luftledningar rivas.

Drygt 20 kommuner berörs

Drygt 20 kommuner i Stockholmsregionen kommer att beröras av ombyggnaden. Luftledningar rivs i bland annat Stockholm, Sollentuna och Sundbyberg. Markkabel grävs ner i Järfälla och på Lidingö. Nya transformatorstationer byggs i Danderyd och på Värmdö.

Hur påverkar detta dig?

Om du bor i ett område som berörs av projektet kan det bli svårare att komma fram. På vissa sträckor leder vi om och begränsar trafiken under byggtiden. I en del områden kommer vi att behöva använda gång- och cykelvägar för att ta oss fram.

I första hand kommer vi att lägga nya ledningar på kommunens mark. Om projektet mot förmodan kommer att beröra dig som fastighetsägare, så hör vi av oss.

Titta gärna i vår broschyr