Bakgrund och syfte

Från Tullinge villastad till Flemingsberg planerar Vattenfall att ersätta en befintlig 70 kV-luftledning med en fyra kilometer lång markförlagd 130 kV-ledning. 70 kV-ledningen hänger i samma stolpar som Svenska kraftnäts 220 kV-ledning. Svenska kraftnät planerar att riva 220 kV-luftledningen som går från Tullinge villastad till Högdalen i Stockholm. För att marken ska kunna frigöras för andra ändamål behöver även Vattenfalls luftledning avvecklas. Syftet med markförläggningen är att möjliggöra borttagande av den sambyggda luftledningen på sträckan Tullinge villastad – Flemingsberg.

Nästa steg

Upphandling av entreprenör kommer att ske under år 2019. Projektet beräknas vara färdigställt år 2021. Dock kommer borttagning av luftledningen ske tidigast 2023 eftersom ledningen är sambyggd med, och beroende av, Svenska kraftnäts projektplanering.

 

STOCKHOLM

Ett flertal delprojekt inom Stockholms Ström berör Stockholms kommun. En viktig del blir den nya elförbindelsen City Link som Svenska kraftnät bygger. Den binder samman norra och södra Stockholmsområdet – från Hagby i Upplands Väsby till Ekudden i Huddinge.


Ladda ner större karta som PDF


Följande delprojekt berör Stockholm

Anneberg–Skanstull
BeckombergaBredäng
HägerstalundBeckomberga
JärvaBeckomberga
Norra Djurgården
SolbergaBredäng
SnösätraEkudden
VärtanKoltorp
ÖrbySnösätra


Relaterade dokument

Rivning av gamla luftledningen mellan Gullmarsplan och Örby


Ledningar som kan rivas

Svenska kraftnäts luftledning mellan Henriksdal och Beckomberga
Rivningen av luftledningen öster om Henriksdal som sträcker sig förbi Backlura, Skälby, Kälvesta, Vinsta till station Beckomberga påbörjades  i april 2017 och avslutas med markåterställning på ett tiotal platser samt en slutbesiktning under våren 2018.

Läs mer om rivningen mellan Henriksdal och Beckomberga på www.svk.se/kallhall-beckomberga.

Svenska kraftnäts luftledning mellan Hägerstalund och Beckomberga
Luftledningen mellan Hägerstalund i Sollentuna och Beckomberga i Stockholm revs 2014. Delar av luftledningen var sambyggd med Ellevios luftledning mellan Beckomberga och Järva. Kvar är Vattenfalls luftledning som blir kvar i befintlig sträckning.

Svenska kraftnäts luftledning mellan Hagby och Järva
Delar av luftledningen mellan stationerna Hagby i Upplands Väsby och Järva i Solna,  planerar Svenska kraftnät att riva tidigast 2025. Det gäller den del av sträckan som är sambyggd med Vattenfalls luftledning. Vattenfalls luftledning rivs samtidigt. Innan rivning är möjlig behöver flera nya elförbindelser byggas och driftsättas. Dessa är Vattenfalls markkablar i Sollentuna, Svenska kraftnäts elförbindelse City Link, mellan Hagby i Upplands Väsby och Ekudden i Huddinge. Ytterligare förstärkningar i västra Stockholmsregionen är också nödvändiga vilka berör Stockholms kommun.

Ellevios luftledning mellan Örby och Högdalen
Luftledningen planerar Ellevio att riva 2021. Först behöver Svenska kraftnäts elförbindelse mellan Örby och Snösätra byggas och drifttas. Det är den tredje etappen av den nya elförbindelsen City Link.

Norra Djurgården
Inom Nationalstadsparken på norra Djurgården planerar Ellevio att riva två 220 kV-ledningar mellan Ålkistan och Fisksjöäng och förbi Ekhagen och ersätta dem med kablar i ungefär samma sträckning. Arbetet planereras starta 2015 och den gamla kraftledningen rivs därefter tidigast 2016/2017.

Luftledningar rivs i Älvsjö
Vattenfalls 70 kV-luftledning mellan Älvsjö och Gullarängen planeras att rivas utan ersättning av annat alternativ. Elförsörjningen av området kommer istället att ske söderifrån. Station Gullarängen kommer att förstärkas.

Luftledning mellan Solberga och Bredäng
Ellevio planerar att riva en 220 kV-ledning mellan Solberga och Bredäng för att ersätta den med kabel i mark. Arbetet planeras starta 2015 och rivningen av den gamla ledningen planeras till 2016.

Svenska kraftnäts luftledning mellan Tullinge villastad och Högdalen
Från Tullinge villastad planerar Svenska kraftnät att riva en luftledning till Högdalen i Stockholm. Det är en del av en befintlig luftledning mellan Kolbotten och Högdalen. Preliminär tidplan för rivningen är tidigast 2023.

 

SALEM

Mellan Kolbotten och Tullinge villastad kommer Svenska kraftnät bygga om luftledningen som därmed blir kvar.


Ladda ner större karta som PDF

 

HUDDINGE

En viktig del av den nya nätstrukturen som byggs genom Stockholms Ström är den nya högspänningsförbindelsen City Link för stamnätet, från Upplands Väsby till Huddinge. Arbetet med att bygga den fjärde etappen mellan Stockholm och Huddinge är påbörjad. På www.svk.se/snosatra-ekudden kan du läsa mer om Svenska kraftnäts elförbindelse Snösätra – Ekudden.

Från Tullinge villastad till Flemingsberg planerar Vattenfall att ersätta en befintlig 70 kV-luftledning med en tre kilometer lång markkabel.

Mer information?

Gullarängen – Ekudden

Gullarängen – Holmenstorp

Tullinge Villastad – Flemingsberg

Snösätra – Ekudden


Ladda ner större karta som PDF


Ledningar som kan rivas

När Vattenfalls markförläggning mellan Tullinge villastad och Flemingsberg är klar kan befintlig 70 kV-luftledning tas ned. På denna sträcka hänger 70 kV-ledningen i samma stolpar som Svenska kraftnäts 220 kV-ledning. Svenska kraftnät planerar också att riva sin del av luftledningen mellan Tullinge villastad och Högdalen i Stockholm. Det förutsätter dock att den nya 400 kV-förbindelsen City Link mellan Hagby och Ekudden är färdigbyggd och i drift.

 

BOTKYRKA


 

Ladda ner större karta över västra Botkyrka

Ladda ner större karta över östra Botkyrka


Ledningar som kan rivas

I Botkyrka finns en luftledning där Svenska kraftnäts 220 kV-ledning och Vattenfalls 70 kV-ledning är sambyggda. Mellan Hågelby och Tullinge villastad planerar Vattenfall att ta bort sin del av luftledningen. Eftersom Svenska kraftnäts linor hänger i samma stolpar kommer själva luftledningen att bli kvar.

Från Tullinge villastad till Flemingsberg planerar Vattenfalls att ersätta en befintlig 70 kV-luftledning med tre kilometer lång markkabel. Från Tullinge villastad planerar även Svenska kraftnät att riva en 220 kV-luftledning till Högdalen i Stockholm.