<Tillbaka

Här kan du få mer information om tidigare arbeten

2013-06-13
Ratel, som är den entreprenör som lägger markkablarna, har börjat lägga ut dem från Anneberg och 1200 meter in i Rinkebyskogen.  Arbetet pågår inom arbetsområdet även under helgen den 15-16 juni.  Arbetet med att lägga kablarna denna sträcka beräknas ta cirka 2 veckor dvs fram till midsommar.  

2013-05-03
Under vecka 23 kommer entreprenören Sveab att börja gräva för att kunna ansluta markkablarna från Rinkebyskogen till transformatorstationen i Anneberg.  Körplåtar kommer läggas över kabeldiket så att framkomligheten inte hindras för fotgängare/cyklister.

2013-05-07
Under torsdag den 9 maj fram till lördag den 11 maj kommer Sveab att köra med maskiner i Rinkebyskogen. De kommer att lägga ut sand i kabelschakten för att förbereda för kablarna. Sveab meddelar också att ett par sprängningar kommer att äga rum på fredagen den 10 maj för att spränga bort berg.

2013-04-11
Schaktningsarbetet pågår nu för fullt från Annebergsstationen och norrut i Rinkebyskogen.  Sprängningar måste göras där det finns berg och det har visat sig vara en hel del längs sträckan.  Markkabelsträckan är stängslad fram till Sjöberg (vid Lomvägen).  Det kommer att anordnas passager på vissa ställen så att du som vistas i skogen kan korsa schaktet. Passagerna kommer att markeras på byggstängslet längs sträckan.  Se kartan under Relaterade dokument nedan.

2013-03-14
Skogen på sträckan från Anneberg genom Rinkebyskogen och cirka 1 km in är nu avverkad.  Avverkningen fortsätter sedan norrut.  Arbetsområdet är 20 meter på denna första sträcka fram till Vattenfalls luftledningar eftersom både Svenska Kraftnäts och Vattenfalls kablar kommer att ligga i samma schakt här.  Det är 21 kablar som läggs i schaktet.  Sprängningar kommer att behöva göras där det finns berg.  Schaktet blir cirka 1,5 meter djupt och 8 meter brett på den här delen. 

Resterande sträcka förbi Sjöberg fram till Danderyds kommungräns grävs enbart Svenska Kraftnäts markkablar ner. De är 9 stycken. Här blir arbetsområdet 15 meter och på känsliga ställen med nyckelbiotoper 12 meter.  Schaktningsarbetet sker både norr- och söderifrån.  Schaktdjupet är även här 1,5 meter och schaktbredden 4-5 meter.  Transporter av material och fordon görs på den nyanlagda vägen från Lomvägen ner mot Enebybergs skogsväg. 

Schakten grävs upp i etapper om cirka 1400 meter i taget och kommer att vara stängslat.  Kablarna måste skarvas med cirka 700 meters intervall så det är två längder i taget som läggs ner i schakten.   Därefter läggs schakten igen.  Skarvplatserna hålls öppna tills skarvningen är färdig. Finåterställningen görs först när allt är klart 2014/2015.

2013-02-20
Skogsavverkningen i Rinkebyskogen startar vecka 9 och pågår under mars.   Därefter startar schaktningen för markkabeln i Rinkebyskogen. Avverkningen i Rösjöskogen sker först i oktober och november 2013. 

Den entreprenör som Svenska Kraftnät anlitar för arbetet i Rinkeby- och Rösjöskogen är Sveab. Sveab kommer att ha sin etablering där Eneby skogsväg slutar mot Rösjön.