VÄRMDÖ

Elförbindelsen till Värmdö förstärkt

För att möta den kraftigt ökade elförbrukningen på Värmdö och Farstalandet har Svenska kraftnät byggt en mark- och sjökabelförbindelse till den nya transformatorstation vid Ekbacken. Förbindelsen togs i drift i januari 2012.

Vattenfall jobbar vidare med att förstärka det lokala elnätet i Värmdö genom olika aktiviteter.  De ligger utanför projektet Stockholms Ström så de finns inte redovisade i kartan nedan.

Läs mer om Vattenfalls arbeten med elnätet på Värmdö under kartan nedan.


Ladda ner större karta som PDF


Fortsatta prioriteringar på Värmdös elnät

Värmdö kommun öster om Stockholm har under de senaste åren drabbats av flera längre strömavbrott. Avbrott som har tagit lång tid att åtgärda då kommunen till största delen består av skärgård med ett stort antal öar. Värmdö har ett äldre elnät som Vattenfall de senaste sex åren investerat cirka 600 miljoner kronor i, men det behöver fortfarande förnyas.

Därför har ett investeringsprogram som sträcker sig fram till 2015 inletts. Under 2012 och de närmaste två åren investerar Vattenfall cirka 300 miljoner för att Värmdö kommun ska få en tryggare elleverans. Det handlar till exempel om att byta ut elnätsstationer samt att vädersäkra elnäten genom nedgrävning av jordkabel och isolering av luftledningar så att de håller om träd ramlar över dem.

All sjökabel som går mellan öarna byts ut till ny kabel och på öarna ersätts nästan all oisolerad luftburen ledning med jordkabel – förutom på ett fåtal ställen där bergmassa sätter stopp för jordkabel. Flera etapper är redan avklarade och vid årsskiftet 2014/2015 ska hela Värmdö kommun ha ett i princip helt nytt högspänningsnät. Nätet kommer då att vara vädersäkrat, det vill säga med bra förutsättningar att undvika strömavbrott beroende på väder och vind.

När om- och utbyggnaden av elnätet på Värmdö är klar 2015 kommer Vattenfall Eldistribution totalt sett att ha investerat närmare 1 miljard i ny- och ombyggnationer till ett modernare och mer stabilt elnät. Elnätet byggs ut och förnyas så att det klarar dagens men framförallt morgondagens behov av el. Bakgrunden till satsningen ligger därför inte bara i de väderrelaterade elavbrott som kommunen drabbats av, utan även i den inflyttning och de strukturella förändringar som skett väldigt snabbt i kommunen på senare tid.

Elnätet byggdes upp på 1950-talet i ett samhälle som till största delen bestod av fritidsboende. Sedan dess har utbyggnaden av samhället genomgått en snabb tillväxt i ökad inflyttning med permanentboende i nya bostadsområden, ökat företagande och ett nytt köpcentrum. Samtidigt har den tekniska utvecklingen gjort det möjligt att arbeta från skärgårdsöar med hjälp av den senaste tekniken. En teknik som kräver säkra och stabila elleveranser.