Värmdö

Värmdö får idag sin el genom två 70 kilovolt ledningar från Nacka. Gustavsberg och andra delar av kommunen har de senaste åren haft en kraftig expansion när det gäller bostäder och företag. Många har också börjat bosätta sig permanent i sina fritidshus. Elnätet är inte anpassat för detta.

Kommunens elnät planeras bli förstärkt med en 220 kilovolt förbindelse från Nacka till Gustavsberg. Den nya ledningen kommer att ingå i en 220 kilovolt förbindelse med sträckningen Värtan–Lidingö–Värmdö–Nacka. Delsträckan Lidingö (Koltorp)–Värmdö planeras på längre sikt.

Nacka – Gustavsberg

För att möta den kraftigt ökade elförbrukningen på Värmdö och Farstalandet krävs en kraftfullare elförsörjning till området än den som finns idag. I februari 2009 beslutade Energimarknadsinspektionen att ge Svenska Kraftnät koncession (tillstånd) att bygga en ny 220 kilovolt ledning från en befintlig transformatorstation i Nacka vid Fisksätra. I planen ingår också en ny station i Gustavsberg vid Hålluddens trafikplats. Den nya ledningen dras som markkabel och som sjökabel. Ärendet har dock ännu inte vunnit laga kraft, eftersom tre överklaganden har kommit in till regeringen för beslut.

Förslaget innebär en ny 220 kilovolt ledning från transformatorstationen i Nacka vid Fisksätra till en ny station i Gustavsberg vid Hålluddens trafikplats. Den nya ledningen kommer till största delen vara en sjökabel. Från stationen vid Fisksätra till Östervik blir det markkabel. Därefter sjökabel över Lännerstasundet till Stockviken på Skogsö. Ledningen läggs i mark över Skogsö och vidare som sjökabel över Baggensfjärden till Tjustviksviken på Värmdö.